Tuesday, February 05, 2008

Parshas Terumah

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (25:2)

אמרו רבותינו ג' תרומות אמורות כאן א' תרומת בקע לגלגלת שנעשו מהם האדנים כמו שמפורש באלה פקודי ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות צבור ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד (רש"י)

In the 1920s, the yeshivos of Poland were so strapped for cash that they were unable to pay for even the most basic necessities. A meeting of leading Rabbis was called in Warsaw to discuss the issue. In order to publicize the dire straits, representatives of a number of leading newspapers were also invited.

After Rav Zalman Sorotzkin finished his speech detailing the financial difficulties and appealing for emergency aid, one of the reporters cynically asked how Rav Meir Shapiro had recently succeeded in collecting so much money to build a new magnificent building to house his yeshiva in Lublin, and why that money hadn’t been used to sustain the struggling existing yeshivos.

Citing Rashi’s comment on our verse, Rav Sorotzkin responded by questioning why with regards to the construction of the Mishkan no donations were mandatory and Hashem relied on the generosity of the Jews to supply the necessary materials, while with respect to the communal sacrifices He obligated every Jew to contribute and wasn’t willing to trust that voluntary contributions would suffice. The opposite would have seemed more logical, as everybody recognizes that the sacrifices brought in the Mishkan were more precious to Hashem than its physical structure, as the former represents its purpose while the latter is merely the means to this end.

Rav Sorotzkin explained that Hashem recognized that when it comes to collecting funds to build impressive edifices, people are quick to donate. Unfortunately, when additional funds are needed to maintain the buildings and help them accomplish their objectives, the money supply suddenly dries up.

When it came to building the Mishkan, so much gold and silver were voluntarily donated within a few days that Moshe was forced to proclaim that they should stop bringing more (36:5-6). Nevertheless, without the requirement that every Jew donate money for the purchase of communal sacrifices, Hashem recognized that the donations wouldn’t suffice to maintain the daily functioning of the Mishkan.

Similarly, the function of yeshivos is the study of Torah. The buildings merely serve as a means to enable this learning to occur. Nevertheless, people are quick to contribute money to dedicate rooms, entrances, and windows to create the physical structure, especially when that donation can be immortalized with a plaque. Sadly, few are those who are interested in giving money to pay for the ephemeral needs such as food, utilities, and salaries, which are necessary to keep the building running and allow it to serve its true purpose.

Rav Sorotzkin concluded that with this psychological insight, we now understand that Rav Meir Shapiro was so successful in his fundraising campaign because the money was going toward his beautiful new building. In a few short years, when the structure will be finished, he will unfortunately have the same difficulties covering his daily operating expenses that the other yeshivos are currently experiencing and with which they so desperately need help!


וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו (25:11)

מבית ומחוץ תצפנו – שלשה ארונות עשה בצלאל ב' של זהב וא' של עץ ד' כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה. נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ וחפה שפתו העליונה בזהב נמצא מצופה מבית ומחוץ (רש"י)

Rav Chaim Volozhiner once asked his teacher, the Vilna Gaon, to help him understand a difficult passage in the Zohar HaKadosh. The Gaon responded by noting that with regard to the Aron, which was made of wood, the Torah writes that it should be covered with gold on the inside and on the outside.

However, Rashi explains that first the wooden box was placed inside the larger golden box, and the smaller golden box was then placed inside of both of them. According to Rashi, the Aron was first covered on the outside (by the larger golden box) and only afterward on the inside (by the smaller golden box). If so, why did the Torah reverse the order, instructing that it should be covered first on the inside?

Rather, we must reinterpret our verse as referring not to the wooden Aron but to the golden coverings. With respect to the golden boxes, the covering occurred in the order prescribed by the Torah, as the wooden Aron first covered the inner walls of the larger outer box and subsequently covered the outer walls of smaller inner box. However, we now must understand why the Torah chose to write the instructions in such a convoluted manner.

The Gaon proceeded to explain that the wooden Aron symbolizes man, who is compared to a tree (כי האדם עץ השדה), and the two golden boxes represent the Torah (הנחמדים מזהב), the outer one corresponding to the revealed Torah and the inner one to the mystical secrets of Kabbalah. The Torah wrote our verse in this confusing way to hint to us that just as the revealed Torah is covered by the Aron (representing man) on its inside, so too are we able to penetrate to its deepest depths of understanding.

However, when it comes to the hidden areas of the Torah, the Aron only covers the external side to teach that it is impossible to completely plumb its innermost secrets, and we sometimes must content ourselves with whatever superficial understanding we are able to attain. With that, the Vilna Gaon dismissed his surprised student to reflect upon this unexpected “answer” to his question regarding the esoteric Kabbalistic passage!


ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת (25:18)

דמות פרצוף תינוק להם (רש"י)

Hashem commanded Moshe to make two Keruvim on top of the Holy Ark in the Mishkan, one on each end. Rashi explains that they had the faces of small children. However, this imagery is difficult to reconcile with an earlier comment made by Rashi.

In Parshas Bereishis, after the sin of eating from the forbidden fruit, Hashem exiled Adam and Chava from the Garden of Eden. In order to ensure that they wouldn’t attempt reentry, the Torah relates (Bereishis 3:24) that Hashem placed Cherubim wielding fiery swords at the gate. Rashi explains that these Cherubim were angels of destruction. If so, how could Rashi simultaneously maintain that the Cherubim mentioned in our parsha had the appearance of infants, the paragons of innocence and purity?

The following amusing story will help us appreciate the answer to our question. One year on the first day of classes, an elementary Hebrew school teacher wanted to assess the background and skills of the children in her new class. She began by asking, “Who knows the translation of ‘Baruch Atah Hashem’?” Every hand went up, and the student upon whom she called correctly answered, “Blessed are You, Hashem.” The teacher then asked, “Who knows the translation of ‘Shema Yisroel’?” Most of the hands went up again, and she called on a student who properly responded, “Hear, O Israel.”

Satisfied with their knowledge, the teacher asked one more question. “Who knows the translation of ‘Amen’?” This time, she was met with bewildered expressions. Only one hand went up. The teacher called on the student, who proudly declared, “I know that one. The translation of ‘Amen’ is ‘Cong’!”

After getting over her initial confusion, the teacher couldn’t help but chuckle to herself when she realized the student’s innocent mistake. The word “Cong” is short for “Congregation” and is often printed in the Siddur next to the word “Amen” to indicate that at this point the congregation should respond “Amen,” which led the student to erroneously assume that this was the translation of the word!

In light of this entertaining anecdote about the innocence of children, we can appreciate the answer given to our original question by Rav Yechiel Michel Epstein, the author of Aruch HaShulchan. The resolution of the apparent contradiction about the appearance of the Cherubim lies in the fact that our parsha is discussing the Cherubim in the Mishkan, where they were placed on top of the Aron.

By attaching them to the Ark and the Torah scroll and Tablets contained therein, they remained wholesome cherubs resembling innocent babies, as was demonstrated by the story involving the naïve schoolchild. However, the moment that we separate our children from the Torah, they immediately become sword-wielding forces of devastation, as any parent can testify all too well!


Answers to the weekly Points to Ponder are now available!

To receive the full version with answers email the author at parshapotpourri@optonline.net.


Parsha Points to Ponder (and sources which discuss them):

1) As the book of Shemos is known as the Book of the Exodus and revolves around the theme of the redemption from Egypt, why does it discuss the building of the Mishkan and the garments of the Kohanim at such great length instead of ending after the splitting of the Red Sea or the giving of the Torah at Mount Sinai, leaving these subjects to be included in Sefer Vayikra together with the other laws of sacrifices and Kohanim? (Introduction of the Ramban to Sefer Shemos)

2) Hashem commanded Moshe to collect donations for the Mishkan from every individual whose heart desired to contribute (25:1-2). Were women also permitted to give donations toward the building of the Mishkan? (Meshech Chochmah, Mishmeres Ariel)

3) Rashi writes (25:5) that the tachash was a beautiful, multi-colored animal which Hashem created at the time of the construction of the Mishkan and which then became extinct. How can this be reconciled with the verse in Koheles (1:9) which teaches that אין כל חדש תחת השמש – there is nothing new beneath the sun – which the Gemora in Sanhedrin (110a) understands to mean that Hashem doesn’t make new creations after the original six days of Creation? (Ayeles HaShachar)

4) The Gemora in Yoma (72b) teaches that just as the Ark was covered with gold on the inside and outside (25:11), so too must the interior of a Torah scholar match his exterior. How can this be derived from the Ark, which itself had wood in the middle and wasn’t identical on the inside?


© 2008 To subscribe or send comments, write to parshapotpourri@optonline.net